Vedtægter for Johnsens fond.

§ 1

Fondens navn er ”Sagfører og vicekonsul I.M.N. Johnsens fond”. Dens hjemsted er Thisted kommune.

§2

Fondens formål er at uddele legatportioner til støtte for personer, der under rekreation efter behandling på sygehus, hos praktiserende læge eller andetsteds har behov herfor.

De pågældende legatnydere skal fortrinsvis være personer bosiddende i Thisted, Morsø og de tidligere Fjerritslev og Thyholm kommuner; men også personer bosiddende andetsteds her i landet kan komme i betragtning.

Legatportionernes størrelse og antal fastsættes af bestyrelsen.

Legatportioner kan uddeles uden ansøgning, men bestyrelsen bør én gang årligt ved annoncering oplyse, at der til bestyrelsen kan indsendes ansøgninger om at få tildelt en legatportion.

Spørgsmålet om adgang til at få tildelt en legatportion kan ikke gøres til genstand for rettergang, men afgøres endeligt af bestyrelsen.

§ 3

Fondens grundkapital, der udgør kr. 3.500.000, må ingensinde nedbringes under dette beløb, men kan forøges ved gaver, arv eller på anden måde.

Fondens midler skal være anbragt efter de af Justitsministeriets fastsatte regler.

§4

Af indtægterne skal udredes udgifterne ved vedligeholdelse af vicekonsul Johnsens gravsted på Thisted kirkegård overensstemmende med bestyrelsens bestemmelse.

§ 5

Fondens bestyrelse består af provsten i Thisted provsti, sognepræsten i Thisted samt 3 indsupplerede medlemmer.

I forbindelse med bestyrelsens sammensætning tilstræbes det ved udpegning af nye medlemmer, at der er politisk, økonomisk, sundhedsmæssig og social viden til rådighed i bestyrelsen. Bestyrelsens medlemmer fratræder senest ved udgangen af de år, de fylder 75 år.

Optagelse af nye medlemmer forudsætter tilslutning hos et flertal af de siddende medlemmer.

Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand. I tilfælde af formandens fravær træder næstformanden ind i formandens rolle.

Arbejdet som bestyrelsesmedlem kan honoreres.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, idet bestyrelsesformandens stemme er afgørende i tilfælde af stemmelighed.

Bestyrelsesformanden kan i sager af uopsættelig karakter træffe en afgørelse, som efterfølgende på førstkommende bestyrelsesmøde forelægges bestyrelsen til godkendelse.

Bestyrelsen holder møde, når formanden eller to af dens medlemmer måtte ønske det.

Bestyrelsens afgørelse træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden og to andre medlemmer er til stede.

Ændringer i fundatsen kan kun ske, såfremt mindst tre bestyrelsesmedlemmer stemme herfor, og ændringer godkendes af Civilstyrelsen.

Bestyrelsen kan antage den nødvendige medhjælp til udførelse af det administrative arbejde.

Bestyrelsens medlemmer kan få godtgjort deres udgifter i forbindelse med administrationen af fonden.

§ 6

Fondens regnskabsår er kalenderåret. Inden udgangen af juni måned hvert år aflægger bestyrelsen eller en regnskabsfører regnskab for det forløbne kalenderår.

Regnskabet revideres af en statsautoriseret revisor.

§ 7

Det påhviler bestyrelsen at føre en protokol, hvori indføres nærværende fundats. I protokollen indføres endvidere referat af forhandlingerne i bestyrelsen og alle oplysninger, der måtte være af interesse for fonden.

Lav din ansøgning

Ønsker du at ansøge om støtte til rekreation, så klik på knappen herunder, og udfyld ansøgningsskemaet