Sagfører og vicekonsul
I.M.N. Johnsens fond

Forside Bestyrelse Vedtægter Ansøgningsskema


Sagfører og vicekonsul
I.M.N. Johnsens fond

Forside Bestyrelse Vedtægter Ansøgningsskema


Fundats
for
Sagfører og vicekonsul I.M.N. Johnsens fond.


Fonden er hovedsagelig oprettet for nettoprovenuet af salget af I.M.N.Johnsens syge- og rekreationshjem, hvis drift ikke kunne videreføres, efter at Viborg amtskommune med udgangen af marts måned 1990 ikke længere ydede tilskud.

Syge- og rekreationshjemmet var etableret i 1925 i henhold til testamente, oprettet 30. december 1913 af den den 11. juli 1914 afdøde sagfører, russisk og svensk vicekonsul i Thisted Ingvald Marius Nicolaj Johnsen.

§ 1

Fondens navn er "Sagfører og vicekonsul I.M.N. Johnsens fond". Dens hjemsted er Thisted kommune.

§ 2

Fondens formål er at uddele legatportioner til støtte for personer, der under rekreation efter behandling på sygehus, hos praktiserende længe eller andetsteds har behov herfor.

De pågældende legatnydere skal fortrinsvis være personer bosiddende i Thisted, Morsø og de tidligere Fjerritslev og Thyholm kommuner; men også personer bosiddende andetsteds her i landet kan komme i betragtning.

Legatportionernes størrelse og antal fastsættes af besty­relsen.

Legatportioner kan uddeles uden ansøgning, men bestyrelsen bør een gang årligt ved annoncering oplyse, at der til bestyrelsen kan indsendes ansøgninger om at få tildelt en legatportion.

Spørgsmålet om adgang til at få tildelt en legatportion kan ikke gøres til genstand for rettergang, men afgøres endeligt af bestyrelsen.

§ 3

Fondens grundkapital, der udgør 3.500.000 kr., må ingensinde nedbringes under dette beløb, men kan forøges ved gaver, arv eller på anden måde.

Fondens midler skal være anbragt efter de af justitsmini­steriet fastsatte regler.

§ 4

Af indtægterne skal udredes udgifterne ved vedligeholdelse af vicekonsul Johnsens gravsted på. Thisted kirkegård over­ensstemmende med bestyrelsens bestemmelse.

§ 5

Fondens bestyrelse består provsten i Thisted provsti, sognepræsten (kbf) i Thisted samt 3 indsupplerede medlemmer.


I forbindelse med bestyrelsens sammensætning tilstræbes det ved udpegning af nye medlemmer, at der er politisk, økonomisk, sundhedsmæssig og social viden til rådighed i bestyrelsen. Bestyrelsen medlemmer fratræder senest ved udgangen af det år, de fylder 75.

Optagelse af nye medlemmer forudsætter tilslutning hos et flertal af de siddende medlemmer.

Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand. I tilfælde af formandens fravær træder næstformanden ind i formandens rolle.

Arbejdet som bestyrelsesmedlem kan honoreres.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, idet bestyrelsesformandens stemme er afgørende i tilfælde af stemmelighed.

Bestyrelsesformanden kan i sager af uopsættelig karakter træffe en afgørelse, som efterfølgende på førstkommende bestyrelsesmøde forelægges bestyrelsen til godkendelse.

Bestyrelsen holder møde, når formanden eller to af dens medlemmer måtte ønske det.

Bestyrelsens afgørelse træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden og to medlemmer er til stede.

Ændringer i fundatsen kan kun ske, såfremt mindst tre bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor, og ændringer godkendes af Civilstyrelsen.

Bestyrelsen kan antage den nødvendige medhjælp til udførelse af det administrative arbejde.

Bestyrelsens medlemmer kan få godtgjort deres udgifter i forbindelse med administrationen af fonden.

§ 6

Fondens regnskabsår er kalenderåret. Inden udgangen af juni måned hvert år aflægger bestyrelsen eller en regnskabsfører regnskab for det forløbne kalenderår.

Regnskabet revideres af en statsautoriseret revisor.

§ 7

Det påhviler bestyrelsen at føre en protokol, hvori indføres nærværende fundats. I protokollen indføres endvidere referat af forhandlingerne i bestyrelsen og alle oplysninger, der måtte være af interesse for fonden.